Stanovy CLGA

Czech ladies golf association, o. s.

1. Název a sídlo sdružení

1.1. Czech ladies golf association, o. s. (dále jen CLGA o.s. ) je dobrovolným občanským sdružením členek jednotlivých golfových klubů působících v rámci České republiky a provozujících sportovní, organizační a osvětovou činnost, založeným podle zák. č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. CLGA má samostatnou právní subjektivitu.
1.2. Sdružení používá oficiálně zkratky CLGA o.s.
1.3. Sídlo CLGA o.s. Erpet Golf Centrum Praha 5, Strakonická 2860, PSČ 150 00
V pracovním styku se používají osobní adresy jednotlivých členek,

2. Činnost a cíle sdružení

2.1. Cílem CLGA o.s. je prosazování zájmů ladies, tedy hráček golfu při sportovní a společenské činnosti související s hrou golfu, s přihlédnutím ke specifickým zájmům, předpokladům a možnostem hráček. CLGA o.s. především prosazuje zájmy hráček při hře na golfovém hřišti, organizuje soutěže hráček, realizuje styk se zahraničními dámskými kluby a asociacemi a podporuje výchovu ke hře golfu.
2.2. CLGA o.s. se hlásí k České golfové federaci a k jejím cílům. Stanovy České golfové federace jsou pro CLGA o.s. závazné.
2.3. CLGA o.s. má smluvně zajištěné golfové hřiště pro potřebu spojenou s osvětovou činnosti dámského golfu , realizace jeho ostatní sportovní činnosti je odvislá od dohod s jednotlivými golfovými kluby.

3. Členství ve sdružení - Statut ladies

3.1. Členkami sdružení CLGA o.s. se mohou stát ženy,které v daný kalendářní rok dovrší 18-ti let, souhlasí se stanovami CLGA o.s. , po podání přihlášky a zaplacení ročních členských příspěvků.
3.2. Vznik členství
3.2.a. Členkami CGLA o.s. jsou zakládající členky, které podepsaly zakládající listinu dne 29. srpna 2003 v Lengenfeldu.
3.2.b. Členkou CLGA o.s.se stává každá golfistka, která splňuje požadavek v bodě 3.1 Stanov a podala písemnou přihlášku do sídla CLGA o.s. a zaplatila členský roční poplatek.
3.2.c. Členkou občanského sdružení se dále mohou stát se svým souhlasem i ty, které se zasloužily o hru golf, zejména v České republice, i když jinak nesplňují podmínky předchozího odstavce.
3.2.d. Členem občanského sdružení CLGA o.s. se dále mohou stát sponzoři, kteří poskytly účelové příspěvky na sportovní činnost CLGA o.s.
Výše příspěvků potřebných pro získání sponzorského členství v příslušném
období podléhá schválení výboru CLGA o.s.
3.3. Zánik členství
3.3.a. Písemným oznámením výboru CLGA o.s., vystoupení je účinné ke dni doručení oznámení výboru.
3.3.b. Vyloučením členky CLGA o.s. z důvodu porušování zásadních zájmů CLGA o.s.,za tyto zájmy je považováno zejména dodržování Stanov a usnesení orgánů CLGA o.s. a dodržuje základní etiky občana ve společnosti. O vyloučení členky, která již nesplňuje požadavky na členství v CLGA o.s. rozhodne konference na návrh výboru.
3.3.c. Členství je ukončeno ke konci měsíce, v kterém členka o ukončení požádala bez nároku na vrácení členského poplatku.
3.3.d. Sponzorské členství je ukončeno na základě ukončení sponzorské činnosti v daném roce. O ukončení sponzorského členství rozhoduje výbor .

4. Orgány CLGA o.s.

Orgány CLGA o.s. jsou :
• konference
• výbor
• revizní komise
• důvěrnice z jednotlivých golfových klubů, v nichž jsou členky CLGA o.s.

5. Konference

Nejvyšším orgánem CLGA je konference.
5.1. Konference se schází pravidelně jedenkrát ročně, konferenci svolává výbor CLGA o.s. a to nejpozději do 3 měsíců po skončení předchozího kalendářního roku.
5.2. Mimořádnou konferenci může svolat výbor CGLA o.s., vyžadují-li to vážné zájmy CLGA o.s. , dále je povinen ji svolat, požádá-li o její svolání 1/3 členek .
5.3. Řádné i mimořádné konference jsou svolávány výborem na internetové stránkách CGLA o.s., elektronickou cestou nebo písemně na adresy všech členek nejméně 30 dnů předem. S pozvánkou členky obdrží i program konference .
5.4. Aby konference byla usnášení schopná musí být přítomná alespoň polovina členské základny. Pokud není přítomen potřebný počet členek, po 30 minutách od zahájení konference je konference usnášení schopná v počtu přítomných členek CLGA o.s.
5.5. Před zahájením konference obdrží členky jednací řád který na počátku schválí. Konferenci řídí člen výboru určený výborem CLGA o.s. O průběhu konference se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a minimálně další dva členové výboru.
5.6. Konference zejména
• schvaluje základní dlouhodobé cíle činnosti
• schvaluje plán činnosti na daný kalendářní rok
• volí prezidentku, víceprezidentku a členy výboru
• volí revizní komisi
• schvaluje rozpočet
• schvaluje zprávu o činnosti výboru a hospodaření za daný kalendářní rok
• schvaluje výši ročních členských příspěvků
• schvaluje vyloučení členky
• schvaluje změny stanov
• schvaluje další zásadní řídící normy
• přijímá čestné a sponzorské členy

6. Výbor CLGA o.s.

6.1. Výbor CLGA je výkonným orgánem
6.2. Výbor je sedmičlenný a členky vykonávají tyto funkce:
• prezidentka
• viceprezidentka
• předseda sportovně technické komise /dále jen STK/
• hospodářka
• tajemnice
• organizační sekretářka
• organizační tajemnice /RP Manager
6.3. Volební období výboru je tříleté


6.4. Vznik členství
6.4.a. Členství vzniká volbou konferencí. V případě, že některé z členek zanikne členství ve výboru v mezidobí konferencí, mohou zbývající členky výboru,pokud jejich počet neklesl pod usnášení schopnost, do něj kooptovat další členku do výboru. Počet členek výboru zvolených konferencí musí převyšovat počet členek do výboru kooptovaných. Nejbližší konference musí mandát kooptované členky potvrdit, nebo zvolit novou členku výboru.
6.5. Zánik členství
6.5.a. Vzdáním se funkce, které musí být podáno písemně výboru a ten jej na nejbližším zasedání vezme na vědomí.
6.5.b. Odvoláním konferencí.
6.5.c. Zánikem členství v CGLA o.s.
6.6. Členky výboru plní řádně své funkce v s tímto pověřením:
6.6.a. Prezidentka a viceprezidenta jsou statutárním orgánem samostatně zastupujícím CLGA o.s. , které navenek jednají jménem CLGA o.s.
6.6.b. Hospodářka zajišťuje správnost hospodaření sdružení v souladu s platnými předpisy, vykonává funkci pokladníka.
6.6.c. Předseda STK je odpovědný za organizaci a chod sportovních soutěží, vedení technické evidence, předávání příslušných údajů a informací ČGF.
6.6.d. Tajemnice zajišťuje vedení členské základny ve spolupráci s důvěrnicemi klubů a zajišťuje jednání výboru.
6.6.e. Organizační tajemnice/RP manager zajišťuje jednání se zahraničními kluby a předává poznatky výboru, zajišťuje propagaci CLGA o.s. v médiích.
6.6.f. Sekretářka pro turnaje zajišťuje akreditaci hráček a další s tím spojené činnosti.
6.7. Výbor CLGA o.s. se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za čtvrtletí. Jednání výboru svolává prezidentka v nepřítomnosti viceprezidentka CLGA o.s. Z každého zasedání výboru je pořízen písemný záznam. Výbor je usnášení schopný, zúčastní-li se ho nadpoloviční většina členek, při rovnosti hlasů platí rozhodnutí prezidentky.
6.8. Výbor CLGA o.s. zejména
6.8.a. provádí rozhodnutí konference,
6.8.b. organizuje dámské golfové soutěže,
6.8.c. sestavuje kalendář dámských sportovních a společenských akcí,
6.8.d. sestavuje celostátní žebříček hráček členek CLGA o.s.
6.8.e. organizuje mezinárodní setkání hráček,
6.8.f. rozvíjí mezinárodní sportovní kontakty hráček,
6.8.g. schvaluje nominaci svých členek na sportovní soutěže dámských družstev mezinárodní turnaje,
6.8.h. v souladu s cíly sdružení a obecně závaznými předpisy hospodaří s finančními prostředky a event. s jiným majetkem,
6.8.i. předkládá konferenci zprávu o hospodaření,
6.8.j. přijímá nové členy,rozhoduje o podání návrhu na vyloučení člena, schvaluje zásadní koncepční rozhodnutí ekonomického a technického charakteru, zodpovídá za řádné vedení účetnictví a evidenci sponzorských příspěvků.

7. Další orgány CLGA o.s.

7.1. Revizní komise
7.1.a. Revizní komisi CLGA o.s. tvoří dvě členky členky.
Volební období revizní komise je tříleté.
7.1.b. Úkolem revizní komise je prověřování:
• souladu hospodaření s obecně závaznými předpisy,
• souladu využití dotací s deklarovaným účelem jejich poskytnutí,
• předkládat revizní zprávu,
• oprávněnosti stížností členek na činnost CLGA o.s.
7.1.c. Členky revizní komise mají přístup ke všem podkladům a dokladům CLGA o.s. Každá zpráva revizní komise musí být před jejím předložením konferenci projednána ve výboru .

8. Práva a povinnosti členek CLGA o.s.

8.1. Členky CLGA jsou oprávněny:
• prosazovat prostřednictvím CLGA o.s. své druhové zájmy při organizaci golfové hry v České republice a v zahraničí ,
• volit (s výjimkou sponzorského členství a hostů) orgány CLGA o.s. a hlasovat,
• účastnit se sportovních a společenských akcí pořádaných CLGA o.s. při splnění podmínek účasti,
• obdržet informace o činnosti CLGA o.s. a jejích orgánů,
• předkládat připomínky a návrhy k činnosti sdružení prostřednictvím důvěrnic na konferenci,
• předávat revizní komisi své stížnosti k prošetření.
• využívat výhody získané pro CLGA o.s.
8.2. V jednotlivých golfových klubech působí důvěrnice CLGA o.s. určená dohodou členek konkrétního klubu. Pokud je v klubu jen jedna členka CLGA o.s. má postavení důvěrnice. Důvěrnice udržuje styk s výborem sdružení. Spolupracuje s vedením klubu související s organizací dámské klubové sportovní a výchovné činnosti.
8.3. Členky CLGA o.s. jsou povinny zejména:
• respektovat stanovy CLGA o.s. a stanovy České Golfové Federace
• plnit usnesení orgánů, vykonávat řádně svěřené funkce,
• řádně a včas platit roční příspěvky CLGA, o.s.
• šetřit a chránit svěřený a pronajatý majetek, hájit dobré jméno CLGA o.s.
• dodržovat golfová pravidla a golfovou etiketu.

9. Zastupování

9.1. CLGA o.s. zastupuje vůči třetím osobám vždy prezidentka a víceprezidentka, které mají stejná práva a povinnosti, stejným způsobem mají i právo podpisu. Pro styk s bankovním účtem podpisové právo má hospodářka CLGA. o.s.

10. Zásady hospodaření

10.1. Činnost CLGA o.s. je zajišťována členskými příspěvky, sponzorskými dary a příjmy z provádění reklamní a propagační činnosti, dotacemi sportovních nebo jiných organizací a orgánů a ostatními příjmy.
10.2. Hospodaření CLGA o.s. se řídí plánem a rozpočtem na daný kalendářní rok schváleným konferencí.

11. Závěrečná ustanovení

Úplné znění stanov bylo schváleno řádnou konferencí dne 16. 3. 2008. K témuž dni se ruší v plném rozsahu dosud platné stanovy schválené mimořádnou konferenci CLGA o.s. ze dne 19.1.2008. Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky.

Soubory ke stažení

Kontaktní informace

Erpet Golf Centrum
Strakonická 2860
150 00 Praha 5

Mobil: +420 737 287 288
E-mail: info@clga.cz